Τι είναι

To crowd funding είναι ένας μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων από εταιρίες που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά τους σχέδια, είτε μέσω διάθεσης μετοχών τους, είτε μέσω έκδοσης εταιρικών ομολόγων τους, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ενός κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος.

Αυτός ο μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων, γίνεται μέσω δημόσιας προσφοράς,  σύμφωνα με τους περιορισμούς και προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 23 και 24 του ν. 4416/2017, και των λοιπών  διατάξεων που περιλαμβάνονται στους νόμους ν.3401/2005 και ν. 3606/2007.

Βασική προϋπόθεση λειτουργίας του crowd funding στην Ελλάδα, είναι ότι το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς, διαχειρίζεται  είτε από:

  1. ΑΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τουλάχιστον την επενδυτική υπηρεσία της ‘λήψης και διαβίβαση εντολών’ και την παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία της ‘φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό των πελατών της, περιλαμβανόμενης της παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής, ή διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων’, είτε από
  2. ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), είτε από
  3. πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών
Ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει μέσω του διαδικτύου τις επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δέχεται με τον ίδιο τρόπο εντολές επενδυτών για απόκτηση κινητών αξιών.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δύναται να διενεργείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση και δημοσιοποίηση του προβλεπόμενου πληροφοριακού δελτίου στην απόφαση 12/697/10-11-2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) η προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται μία εκ των ΑΕΠΕΥ/ΑΕΔΟΕΕ/Πιστωτικό ίδρυμα που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις,

β) προσφέρονται κινητές αξίες με συνολική αξία μικρότερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο δώδεκα μηνών,

γ) η συμμετοχή του ιδιώτη πελάτη, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και σε κάθε περίπτωση το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας, ανά εκδότη και των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ κατ` έτος, ανά ΑΕΠΕΥ, ή ΑΕΔΟΕΕ, ή πιστωτικό ίδρυμα.